Prenos prava korišćenja


011 20 71 365
Radnim danom od 07 do 15 časova

Iza smrti korisnika grobnog mesta vrši se prenos prava korišćenja grobnog mesta na naslednike u ostavinskom postupku iza pokojnog nosioca prava korišćenja, a kao dokaz o pravu korišćenja grobnog mesta služi uverenje koje na osnovu službene evidencije izdaje Dežurni centar i referenti Servisne službe na grobljima, radnim danom od 07 do 15 časova.

Uz obrazac zahteva za prenos prava korišćenja priložiti fotokopiju pravosnažnog ostavinskog rešenja i fotokopiju lične karte, (uz dostavu orginala na uvid) i predati u pisarnici JKP ''Pogrebne usluge'', Ruzveltova 50, radnim danom od 07 do 15 časova.